A www.keszulekbiztositas.hu honlap („honlap”) látogatásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és az itt szereplő feltételeket. A iProtection Kft. által üzemeltetett honlap bárki számára szabadon látogatható és annak információs tartalma megismerhető anélkül, hogy bármely, a látogatóra vonatkozó személyes adat megadását a iProtection Kft. egyoldalúan előírná.

Jelen adatvédelmi tájékoztató általános információkat tartalmaz, a meghatározott védelmi szerződés ’biztosítási’ szerződésre vonatkozó részletes adatvédelmi szabályokat a védelmi ’biztosítási” feltételek, és kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.

Ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónk részleteit!

Az iProtection Kft . (a továbbiakban „Védelmi szolgáltatás biztosító”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) rendelkezéseinek.

A Védelmi Szolgáltatást Biztosító fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató módosítására, amelyről honlapján (www.keszulekbiztositas.hu) keresztül kellő időn belül tájékoztatja közönségét. Bármely személyes adat megadására kizárólag a honlap látogatójának előzetes, tájékozott és önkéntes felhatalmazásával kerülhet sor.

A Védelmi Szolgáltatást Biztosító jogosult a honlapon olyan lehetőségeket (különféle akciók és üzleti ajánlatok, személyre szabott reklámcélú megkeresés, tájékoztatási célú visszahívás, stb.) elérhetővé tenni, amelyek igénybevétele szükségessé teheti személyes adatok megadását. Ilyen adatszolgáltatás esetén a törvény rendelkezései alapján a felhasználó adatkezeléshez való hozzájárulását vélelmezni kell (Infotv. 6. § (6) bek.).

Ezen személyes adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Védelmi Szolgáltatást biztosító a megadott elérhetőségekre a Védelmi szolgáltatás tevékenységével kapcsolatos információkat, egyéb termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat, valamint elektronikus levelezési rendszer igénybevételével reklámlevelet küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Védelmi Szolgáltatást Biztosító a megadott személyes adatokat kezelje.

A Védelmi Szolgáltatást Biztosító ezen személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Védelmi Szolgáltatást Biztosító által a weboldalon keresztül rögzített személyes adatok: név, telefonszám és elektronikus levelezési cím (e-mail).

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 1. pont).

A Védelmi Szolgáltatást Biztosító kizárólag az adott szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges adatok megadását kéri. A rendelkezésre bocsátott adatok a törvény előírásai szerint biztosítási titoknak minősülnek. Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A Védelmi Szolgáltatást Biztosító által nyilvántartott adatok az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti (Infotv. 6. § (5) bek.).

A felhasználónak joga van a Védelmi Szolgáltatást Biztosítótól a fentiekben tárgyalt módon továbbított adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, a már megadott hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni és adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Honlap látogatóiról készült felmérések kizárólag anonim módon történnek, ennek érdekében számítógépén ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A cookie-k elhelyezése kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján történhet, illetőleg a böngésző program menüjében, a böngészési előzmények törlésével a felhasználó által ezek bármikor eltávolíthatók.

Felhasználói adatok a Google Analytics program segítségével kerülnek tárolásra, amely az iProtection Kft. részére a következő funkciók igénybevételét teszi lehetővé:
1. Forgalomfigyelés: az iProtection Kft. weboldalára érkező látogatók viselkedésének elemzése, többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat, forgalmi forrás, céloldalak tekintetében.
2. Hirdetéskezelés: remarketing tevékenység, amely az iProtection Kft. weboldala korábbi látogatóinak újbóli, hirdetés útján történő elérését teszi lehetővé.
Amennyiben nem kíván Google Analytics által nyújtott lehetőségekkel élni a Google Analytics kiegészítő telepítésével blokkolhatja ezen szolgáltatást.

Védelmi Szolgáltatást biztosító, mint adatkezelő adatai
Név: iProtection Kft
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2
Cégjegyzékszám: 01-09-309126
Adószám: 26231181-1-42
Honlap: www.keszulekbiztositas.hu
Elektronikus levelezési cím: info@keszulekbiztositas.hu
Telefonszáma: + 36 30 157 5711
Adatvédelmi nyilvántartási száma:


A Védelmi Szolgáltatást Biztosító által igénybe vett adatfeldolgozó
Név: iProtection Kft
Elérhetőség: 1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2
Feladat: adatok feldolgozása, kapcsolatfelvétel, termékajánlás (közvetítő) és értékesítés.

Jogorvoslati lehetőség
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 06 1 39 11 400
Fax: 06 1 39 11 410

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon hozzánk a info@keszulekbiztositas.hu címen. Adatvédelmi felelős:

Bándli-Fehér Karolina